کنسانتره آهن گوگردزدایی

بازيابي هماتيت از باطله سنگ آهن و گوگرد زدايي از کنسانتره آهن - نیپکبازيابي هماتيت از باطله سنگ آهن و گوگرد زدايي از کنسانتره آهن. خانه / بازيابي هماتيت از باطله سنگ آهن و گوگرد زدايي از کنسانتره آهن. بازگشت به صفحه قبل. شرح خدمات نيپک: تهيه اسناد مناقصه بين المللي و MC; خدمات ارجاع کار; خدمات تدوين روش و سازمان اجرا; خدمات برنامه ريزي و کنترل طرح; خدمات هماهنگي و مديريت اجراي قرارداد; خدمات.کنسانتره آهن گوگردزدایی,ﻫﺎي ﻓﺮآوري و اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻨﺎوري ﺳﻨﮓ آﻫﻦ از ﻣﻨﻈﺮ ﺻﻨﻌﺖ - ایمیدرواﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي. ﮐﺎﻧﺴﺎرﻫﺎي ﺳﻨﮓ آﻫﻦ. 25. درﺻﺪ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻬﺎن. ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه. ﺳﻨﮓ آﻫﻦ. ﺑﺎﯾﺪداراي. ﻋﯿﺎري. ﺑﯿﺶ از. 60. درﺻﺪ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻠﯽ ﺑﺮاي ﻓﺮآوري دو ﮐﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ. ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم. ﻫﺎي. ﻣﮕﻨﺘﯿﺖ و ﻫﻤﺎﺗﯿﺖ. روش. ﻫﺎي. ﻣﺘﺪاول زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده. ﻣﯽ. ﺷﻮد. : (. )1. ﺑﺮاي. ﮐﺎﻧﺴﻨﮓ. ﻫﺎي ﻣﮕﻨﺘﯿﺘ. ﯽ. ﻣﺮاﺣﻠﯽ. ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺪاﯾﺶ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﺷﺪت ﮐﻢ و ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن ﺑﺮاي ﺣﺬف. ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺳﻮﻟﻔﻮر.

24 نظرات

فرآیند تولید کنسانتره از سنگ آهن - هلدینگ میدکو

معدن سنگ آهن حاوی سنگها و کانی هایی می‌باشد که دارای ترکیبات آهندار هستند. سنگ آهن طی فرایندهای فیزیکی و شیمیایی در کارخانجات فولادسازی، فراوری شده و آهن آن از سایر مواد و ترکیبات دیگر جدا می‌شود. عیار سنگ آهن موجود در معادن متفاوت و اغلب زیر 50 است که در محصول فولادی به بالای 90 می رسد. ترکیبات آهندار در سنگ آهن عمدتاً.

کنسانتره آهن گوگردزدایی,

بازيابي هماتيت از باطله سنگ آهن و گوگرد زدايي از کنسانتره آهن - نیپک

بازيابي هماتيت از باطله سنگ آهن و گوگرد زدايي از کنسانتره آهن. خانه / بازيابي هماتيت از باطله سنگ آهن و گوگرد زدايي از کنسانتره آهن. بازگشت به صفحه قبل. شرح خدمات نيپک: تهيه اسناد مناقصه بين المللي و MC; خدمات ارجاع کار; خدمات تدوين روش و سازمان اجرا; خدمات برنامه ريزي و کنترل طرح; خدمات هماهنگي و مديريت اجراي قرارداد; خدمات.

ﻫﺎي ﻓﺮآوري و اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻨﺎوري ﺳﻨﮓ آﻫﻦ از ﻣﻨﻈﺮ ﺻﻨﻌﺖ - ایمیدرو

اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي. ﮐﺎﻧﺴﺎرﻫﺎي ﺳﻨﮓ آﻫﻦ. 25. درﺻﺪ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻬﺎن. ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه. ﺳﻨﮓ آﻫﻦ. ﺑﺎﯾﺪداراي. ﻋﯿﺎري. ﺑﯿﺶ از. 60. درﺻﺪ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻠﯽ ﺑﺮاي ﻓﺮآوري دو ﮐﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ. ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم. ﻫﺎي. ﻣﮕﻨﺘﯿﺖ و ﻫﻤﺎﺗﯿﺖ. روش. ﻫﺎي. ﻣﺘﺪاول زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده. ﻣﯽ. ﺷﻮد. : (. )1. ﺑﺮاي. ﮐﺎﻧﺴﻨﮓ. ﻫﺎي ﻣﮕﻨﺘﯿﺘ. ﯽ. ﻣﺮاﺣﻠﯽ. ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺪاﯾﺶ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﺷﺪت ﮐﻢ و ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن ﺑﺮاي ﺣﺬف. ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺳﻮﻟﻔﻮر.

شرکت فولاد سیرجان ایرانیان (SISCO):: کنسانتره سنگ آهن

ELEMENT, RESULT(WT). Remark. Fe(Total), 67, Min. FeO, 21, Min. SiO2, 1.92, Max. Al2O3, 0.3, Max. P, 0.03, Max. S, 0.22, Max. Size(Micron), Percentage(). <75, 63.4. 75-125, 22.6. >125, 14.0. کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد.-استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز است. مجری : سامان پورتال - گواهی نامه امنیتی.

حذف پیریت از کنسانتره سنگ آهن با فلوتاسیون ستونی

هدف از این تحقیق، کاهش میزان سولفور ناشی از پیریت کنسانتره جداکننده های مغناطیسی خط بازیابی هماتیت مجتمع سنگ آهن گلگهر از حدود 5/0 درصد به کمتر از 1/0 درصد با . The findings of this study reveal that the column flotation is an effective method for the iron ore desulfurization so that in an optimal condition, a product with.

- هاي جديد کارخانه فرآوري مجتمع سنگ آهن گل سنجي تولید کنسانتره .

مجتمع معدني و صنعتي گل. گهر با تولید بیش از. 6. میلیون تن کنسانتره در سال يكي از قطب. هاي اصلي تأمین سنگ. آهن کشور محسوب مي. شود. اين مقدار مي. تواند به میزان. 25. . افزايش يابد اگر ته. ريز سیكلون. هاي هوايي از مدار خارج. و به. صورت جداگانه فرآوري شود. هدف از انجام اين تحقیق بررسي پرعیارسازي و سولفورزدايي ته.

جداسازی و شناسایی یک سویه باکتری شیمیولیتواتوتروف اختیاری .

بحث و نتیجه گیری: با توجه به دما و اسیدیته بهینه، و فعالیت های اکسیداسیون گوگرد و آهن این باکتری، می توان از آن در حضور باکتری های لیتوتروف دیگر به شکل‏ . اسید بر سنگ معدن استفاده می شود، اما این روش سرعت بسیار پایینی دارد و در فرآوری کنسانتره های معدنی سولفیدی، کالکوپیریت و بازیابی فلزات گرانبها کارآیی و.

کنسانتره آهن گوگردزدایی,

چاپ - دانشگاه تهران

. بهینه سازی خط فلوتاسیون مجتمع چادرملو برای کاهش فسفر و سیلیس موجود در کنسانتره آهن، حسین اصلی، دانشگاه تهران، 1388/09/09; بررسی فرآوری خاک های مختلف ورودی به کارخانه فسفات اسفوردی ... "Changes and emoval of different sulfur forms after chemical desulfurization by peroxyacetic acid on microwavw treated coals.

معرفی پروژه ها - مجتمع سنگ آهن سنگان

كارخانه متشكل از: استوك پايل هاي ماده معدني، كارخانه كنسانتره سازي، كارخانه گندله سازي ، انبار كنسانتره و گندله، تيكنرهاي تصفيه آب، دفاتر اداري و ايستگاه بارگيري مي . تجهيزات شامل سيستم برداشت سنگ، آسياب خودشكن، آسياب هاي گلوله اي و برجي، پرعيارسازي و گوگردزدايي(فلوتاسيون)،آبگیری(فيلتراسيون) و بازيافت آب.

کنسانتره آهن گوگردزدایی,

tel - سنگ آهن

1-سنگ اهن و انواع آن. 2-مگنتیت. 3-هماتیت. 4-ترکیبات سنگ آهن. 5-کلیاتی درباره سنگ آهن. 6-فرآیند تولید کنسانتره سنگ اهن. 7-آهن اسفنجی. + نوشته شده در ساعت توسط | نظر بدهيد .. وجود منگنز باعث سهولت در امر گوگرد زدايي در چدن و کم کردن تأثير منفي گوگرد جهت توليد فولاد مي شود. در نتيجه بررسيهاي اخير آشکار شده است که.

کربنات منگنز

در توليد فولاد، منگنز به شكل كانسنگ، كنسانتره، فرو آلياژ و يا فلز خالص در خلال و يا در مرحله نهايي فرايند توليد مورد استفاده قرار مي‌گيرد. سولفات منگنز3 افزودن منگنز در فرايند توليد آهن خام تا حد يك درصد، علاوه بر بهبود خواص فيزيكي آهن خام به دليل حذف گوگرد، باعث افزايش راندمان در مرحله بعدي توليد فولاد، كاهش مصرف كمك.

کوره تونلی و متالورژی پودر | گروه پاترون

CO2+ C ↔ ۲CO. این واکنش ها به صورت مداوم تا تبدیل تمام کنسانتره به آهن و اتمام کک ها انجام می شود. شماتیک قسمت های مختلف کوره ی تونلی. شکل ۷: شماتیک قسمت های مختلف کوره ی تونلی. همزمان با واکنش های احیا، واکنش های گوگرد زدایی توسط آهک انجام می شود. پس از اتمام عملیات احیا، مخازن به آهستگی به قسمت خنک کن کوره منتقل می.

اصل مقاله

2 ژانويه 2012 . ﮔﻮﮔﺮدزداﻳﻲ. ﮔﺎزي ﺣﺬف. ﻛﺮ .د. ﻋﻴﺐ. اﻳﻦ روش، ﮔﺮان ﺑﻮدن آن اﺳﺖ . )13(. از ﻃﺮﻓﻲ وﺟﻮد. ﮔﻮﮔﺮد در زﻏﺎﻟﺴﻨﮓ در ﻛﻮره ﻫﺎي اﺣﻴﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ. آﻫﻦ. واﻛﻨﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. ،. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮد و ﺷﻜﻨﻨﺪه ﺷﺪن .. ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ. III. ﻫﻢ ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان. ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺳﻮﻟﻔﻮرزداﻳﻲ از. زﻏﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ).10(. ﺷﻜﻞ. -1. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﻴﻮن زﻏﺎﻟﺴﻨﮓ. (. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه. ) 1.59. 13.4. 67.5. 0.

کنسانتره آهن گوگردزدایی,

مصرف منگنز در دنیا | کیمیا پارس شایانکار

30 آوريل 2016 . ‌راندمان فرآیند گوگرد زدایی. ٭ عیار منگنز در کانسنگ منگنز. ٭ مقدار منگنز در سرباره. فرو آلیاژهای منگنز. عیار منگنز در سنگ معدن مورد نیاز برای تولید فرومنگنز کمتر از عیار مورد نیاز در صنایع شیمیایی می باشد. مقادیر مس، باریم و سرب در این کانسنگ پائین باشند. نسبت منگنز به آهن Mn/Fe بین ۷-۶ باشد.

دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران - همایش های ایران

بررسی نقش نیروهای درون فازی و مدل انتقال مومنتوم در شبیه سازی CFD اکسیداسیون آهن در راکتور ستونی مولد حباب .. مدل سازی ریاضی و شبیه سازی دینامیک فرایند گوگردزدایی دیزل توسط هیدروژن در راکتور بستر چکاننده باجریان معکوس .. جداسازی کاتیونها از آبهای شور توسط غشاءها جهت استفاده در کارخانه تولید کنسانتره آهن.

کنسانتره آهن گوگردزدایی,

( ) ﻣﻨﮕﻨﺰ Mn - وزارت صنعت، معدن و تجارت

ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدي ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺮار ﮔﯿﺮي اﺗﻤﻬﺎي ﻣﻨﮕﻨﺰ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻠﻮرﯾﻦ آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ. اي. اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻓﻠﺰي ﺷﮑﻨﻨﺪه و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﻣﯽ. ﺑﺎﺷـﺪ . اﻣـﺎ. وﻗﺘﯽ. ﮐﻪ ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺑﺎ آﻫﻦ. (. و ﻫﻤﭽﻨﯿ. ﻦ ﺑﺎ ﻓﻮﻻد. ) .. در. ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻫﻦ ﺧﺎم، ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ. ﺳﻨﮓ ﺧﺎم و ﯾﺎ ﮐﻠﻮﺧﻪ. (. ﺳﯿﻨﺘﺮﺷﺪه. ) ﺑﻪ ﮐﻮره وارد ﻣﯽ. ﺷﻮد . در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد، ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ. ﮐﺎﻧﺴﻨﮓ، ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه،. ﻓﺮو آﻟﯿﺎژ و ﯾﺎ ﻓﻠﺰ ﺧﺎﻟﺺ در ﺧﻼل و. ﯾﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ.

کنسانتره آهن گوگردزدایی,

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻮﻟﻴﭽﻴﻨﮓ

ﺑﻴﻮﻟﻴﭽﻴﻨﮓ در رآﻛﺘﻮر ﻫﻤﺰن دار. (. Stirred Tank. ) ﻣﻴﻜﺮوب و اﺳﻴﺪ. آﻣﺎده ﺳﺎزي ﭘﺎﻟﭗ ﺑﺎ. درﺻﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺸﺨﺺ. ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه. ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻴﭽﻴﻨﮓ. ﺣﺮارت. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل. ﻫﻮادﻫﻲ . pH. : ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از. 2. ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﺳﻮب آﻫﻦ ﺷﻮد و ﻧﻪ. ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ از ﻳﻚ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻴﻜﺮوب ﻫﺎ ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷﺪ . •. ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي. : آﻣﻮﻧﻴﻢ، ﻓﺴﻔﺎت، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ . ﮔﻮﮔﺮد زداﻳﻲ از زﻏﺎﻟﺴﻨﮓ در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﭘﺎﭼﻮﻛﺎ. (. Pachuca. ) ✓. ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﻓﻠﺰات از ﻟﺠﻦ ﻫﺎ و.

کنسانتره آهن گوگردزدایی,

زمستان93/ شماره 57 - انجمن آهن و فولاد ایران

3 ژوئن 2015 . انجمن آهن و فوالد ایران. چکیده. یک مدل ترمودینامیکی ساده برای پیش بینی تشکیل میکروآخال ها. در عملیات کلسیم فوالدهای کشته شده با آلومینیم ارائه گردیده. است. اطالعات پایه موردنیاز در .. گوگردزدایی و یک کوره فسفرزدایی است. واحد عملیات ... کنسانتره سنگ آهن ، گندله سنگ آهن و آگلومره به عمل. درآید. آیا وضعیت.

سالنامه پژوهشي ۱۳۸۲ - دانشگاه سیستان و بلوچستان

ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺁﻫﻦ. (III). ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺪﺳ. ﺖ ﺁﻳﺪ. ) ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ، ﺑﺎ ﺁﻫﻦ ﻛﻤﺘﺮﻱ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺍﺛﺮ ﻏﻠﻀﺖ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺭﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺁﻟﻲ ﺩﺭ ﭘﺮﺳﻪ. ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺑﺎ ﺣﻼﻝ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻱ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ .. In this paper, we will concentrate on numerical .. synthesized from 4,4'- azodianiline by the desulfurization of thiourea.

کنسانتره آهن گوگردزدایی,

Untitled - معاونت پژوهشی - دانشگاه فردوسی مشهد

اﺛﺮ ﻧﻮع و ﻣﯿﺰان ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯿﻬﺎ ﺑﺮ اﺣﯿﺎء. ﭘﺬﯾﺮي ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه اﮐﺴﯿﺪي آﻫﻦ. ﭼﺎدرﻣﻠﻮ در روش ﻣﯿﺪرﮐﺲ. ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق. رﺿﺎﯾﯽ. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ. ارﺷﺪ. ﺟﻠﯿﻞ وﺣﺪﺗﯽ ﺧﺎﮐﯽ. –. اﺣ. ﺪ ﺿﺎﺑﻂ.. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺘﺎﻟﻮرژي. و ﻣﻮاد .. در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮔﻮﮔﺮدزداﯾﯽ. ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ. ﺑﻬﺰاد ﺟﻤﺎﻟﯽ. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ. ارﺷﺪ. ﻣﺤﻤﻮد اﺧﻮان ﻣﻬﺪوي. -. رﺿﺎ ﻗﺸﻼﻗﯽ.. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﯿﻤﯽ.. 203. روش. ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻮ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺎﻫﺎي. ارﺳﺎل وﯾﺪﺋﻮ ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺪﯾﻨﮓ.

صادرات فوالد رکورد شکست - ماین نیوز

28 فوریه 2017 . آهن اســفنجی، 42 میلیون تن گندله، 50 میلیون تن کنستانتره می رســیم که این حاصل تکمیل زنجیره فوالد در. کشور است. انبارهای فوالد خالی شد .. و اکنون به جای سنگ آهن، کنســانتره صادر می شود و امروز. تعادلبرقرارشدهاست. .. فوالدســازی )متالورژی ثانویه ، گاززدایی و گوگردزدایی .( و همچنین. استفاده از سیستم های.

پرتال جامع اطلاعات انرژی - کوره زیمنس - مارتین چیست؟

11 جولای 2016 . این در حالی است که در کوره زیمنس مارتین با جداره‌ی بازی می‌توان به راحتی عملیات فسفر زدایی و گوگردزدایی را انجام داد. شارژ مورد . سنگ آهن: این ماده برای سوزاندن ناخالصی‌ها و برای کمک به انحلال آهک به کوره زیمنس مارتین اضافه می‌شود. در ضمن .. اطلاعات تکمیلی فرآیند تولید كنسانتره از سنگ آهن ساختمان کوره القایی.

منیزیم؛ فلز آینده

12 فوریه 2018 . سایت خبری و تحلیلی اخبار فلزات به منظور ارائه خدمات به فعالان، تجار و بازرگانان، مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محترم، در زمینه مواد اولیه، آهن و . ارزیابی‌ها نشان می‌ دهد، بیشترین کاربردهای منیزیم در صنایعی مانند آلیاژهای آلومینیومی، ریخته‌گری تحت فشار، تصفیه تیتانیوم، گوگردزدایی از فولاد و تولید چدن.

Pre:لیست تجهیزات معدن معدن گرانیت
Next:اکتشاف میدان اشعه ماوراء بنفش، طلا