فرایند استخراج انفجار

صرفه‌جویی در انفجار، سوددهی در تولید - عصر مسدر این میان، عملیات حفاری انفجار یکی از مراحل اصلی و ابتدایی معدنکاری و فرآیند استخراج هستند که در حدود 40درصد از هزینه‌های تولید را به خود اختصاص می‌دهند. بنابراین، اجرای صحیح و بهینه‌سازی حفاری و انفجار، بر عملیات استخراج و مراحل بعدی معدنکاری تاثیر بسزایی می‌گذارد و می‌توان به کاهش قابل توجهی در هزینه‌های معدنکاری دست.فرایند استخراج انفجار,مواد منفجره مایع - - Iranian Scientific Association of Energetic Materials4-1-کاربردهای مواد منفجره مایع. 1-4-1- کاربردها در صنایع و استخراج از معادن.. 2-4-1- کاربردهای نظامی. 5-1-مراجع . 2-2-فرایند انفجار در مواد منفجره مایع. 1-2-2- احتراق مواد منفجره مایع. 1-1-2-2- ویژگی‌های عمومی احتراق . 3-2-2-2- موج انفجار تحت‌فشار برای مواد منفجره مایع در پیستون‌ها. 3-2-توانایی انجام کار توسط انفجار در مواد منفجره مایع.

24 نظرات

Untitled

عملیات حفاری و انفجار از مهم ترین فرآیند های استخراجی روباز هستند که سایر فرآیند ها به نحوی در ارتباط. مستقیم و یا غیر مستقیم با آن می باشند. بهینه سازی این عملیات می تواند در کاهش حجم حفاری، میزان. مصرف مواد منفجره، توزیع دانه بندی قطعات خرد شده و در نهایت هزینه های استخراج معادن سطحی مؤثر باشد. بطور کلی طراحی الگوی.

بررسی پدیده های لرزش زمین و پرتاب سنگ در عملیات انفجار معادن روباز .

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺕ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﯼ. ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﮐﻤﺘﺮ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﺮﻭﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺣﻔﺎﺭﯼ ﻭ ﺁﺗﺸﮑﺎﺭﯼ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺭﻭﺑﺎﺯ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺗﻮﺃﻡ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯼ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ. ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻭ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯼ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﻭ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ. ﺭﻭﺑﺎﺯ، ﭘﺪﯾﺪﻩ ﻫﺎﯼ.

ارائه مدل تجربی پیش‌بینی متوسط ابعاد خردشدگی حاصل از انفجار در توده‌

10 جولای 2011 . ﻧﺪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ. ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺮداﯾﺶ ﺳﻨﮓ. (. ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻔﺠﺎر، ﺳﻨﮓ. ﺷﮑﻨﯽ و. آﺳﯿﺎ. ) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻨﮓ. ﺷﮑﻨﯽ و آﺳﯿﺎﺳﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ. اﻧﺮژي ورودي. در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﻔﺠﺎر ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ . ﻧﻤﻮدن ﺧﺮدﺷﺪﮔﯽ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﻔﺠﺎر، اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻬﯿﻨـﻪ. ﺳـﺎزي. ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻃﺮاﺣﯽ ... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻌﺪن ﺳﻨﮕﺮﯾﺰة ﺷﻤﺎرة ﯾﮏ، اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺼﺎﻟﺢ از. ﻣﻌﺪن ﺷﻤﺎرة دو آﻏﺎز ﺷﺪ.

فرایند استخراج انفجار,

تلفات انفجار در معدن زغال سنگ دره صوف بالا، به ٢٤ تن رسيد - Pajhwok

2 مه 2014 . ايبک (پژواک، ١٢ ثور ٩٣): تلفات انفجار در تونل استخراجى معدن دهانه تور ولسوالى دره صوف بالا، به ٢٤ تن رسيد و در شمارى از تونل هاى استخراجى ديگر نيز احتمال . معاون ولایت سمنگان گفت که ازمعادن زغال سنگ دره صوف، دولت ماهانه بیش از صد میلیون افغانی عايد دارد؛ اما وزارت معادن و پتروليم در مورد چگونگی استخراج.

فرایند استخراج انفجار,

اﻟﮕﻮي ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﯾﮏ - علوم و فناوریهای پدافند .

8 سپتامبر 2014 . ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺑﺮاي ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎر ﻣﻌﺎدل اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد. ﮐﻠﯿﺪ. واژه. ﻫﺎ: ﭘﻞ، اﻧﻔﺠﺎر، اﻟﮕﻮي ﺑﺎرﮔﺬاري، ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ، ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎر ﻣﻌﺎدل . Development of a Proper Load Pattern for Nonlinear Static Analysis of Composite Girder Bridges under Blast. A. R. Habibi*, E. Sahabi1. University of Kurdistan. (Received:.

بهینه‌سازی استخراج با انفجار - عصر مس

امروزه وقتی از بهینه‌سازی استخراج سخن به میان می‌آید، بهینه‌سازی انفجار قبل از هر کار دیگری مدنظر قرار می‌گیرد. زیرا با دستیابی به خردایش . طی این فرآیند ویژگی‌های ژئومکانیکی توده سنگ کاهش می‌یابد که هدف اصلی انفجار در پروژه‌های معدنی و عمرانی کاهش مقاومت سنگ و تبدیل آن از حالت برجا به نابرجا است. این فرآیند می‌تواند باعث.

صرفه‌جویی در انفجار، سوددهی در تولید - عصر مس

در این میان، عملیات حفاری انفجار یکی از مراحل اصلی و ابتدایی معدنکاری و فرآیند استخراج هستند که در حدود 40درصد از هزینه‌های تولید را به خود اختصاص می‌دهند. بنابراین، اجرای صحیح و بهینه‌سازی حفاری و انفجار، بر عملیات استخراج و مراحل بعدی معدنکاری تاثیر بسزایی می‌گذارد و می‌توان به کاهش قابل توجهی در هزینه‌های معدنکاری دست.

مواد منفجره مایع - - Iranian Scientific Association of Energetic Materials

4-1-کاربردهای مواد منفجره مایع. 1-4-1- کاربردها در صنایع و استخراج از معادن.. 2-4-1- کاربردهای نظامی. 5-1-مراجع . 2-2-فرایند انفجار در مواد منفجره مایع. 1-2-2- احتراق مواد منفجره مایع. 1-1-2-2- ویژگی‌های عمومی احتراق . 3-2-2-2- موج انفجار تحت‌فشار برای مواد منفجره مایع در پیستون‌ها. 3-2-توانایی انجام کار توسط انفجار در مواد منفجره مایع.

Untitled

عملیات حفاری و انفجار از مهم ترین فرآیند های استخراجی روباز هستند که سایر فرآیند ها به نحوی در ارتباط. مستقیم و یا غیر مستقیم با آن می باشند. بهینه سازی این عملیات می تواند در کاهش حجم حفاری، میزان. مصرف مواد منفجره، توزیع دانه بندی قطعات خرد شده و در نهایت هزینه های استخراج معادن سطحی مؤثر باشد. بطور کلی طراحی الگوی.

معادن نمک و روش استخراج - شرکت نمک پاینده

ودرنهایت چالها را توسط مواد منفجره مصلح کرده و سپس انفجار میشود پس از عملیات انفجار سنگهای نمک جدا شده از کوه برااثر انفجار که روی هم ریخته شده اند را توسط لودر جمع کرده و اماده بارگیری به کارخانه میکنند در روش استخراج به روش تونل روش استخراج همان چال زدن و انفجار است اما با روش روباز تفاوتهای دارد برای انفجار و جداکردن نمک از.

بررسی عددی شکل گیری انعکاس ماخ در شکل‌دهی انفجاری آزاد پوسته‌های .

8 ا کتبر 2014 . ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﻔﺠﺎر داﺧﻠﯽ. اﺳﺘﻔﺎده از روش. ﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ. اﻧﻔﺠﺎر داﺧﻠﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ. ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﻌﮑﺎس و ﺗﺪاﺧﻞ اﻣﻮاج اﻧﻔﺠﺎر و ﻧﯿﺰ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﺳﺘﺨﺮاج. راﺑﻄﻪ. اي دﻗﯿﻖ ﺑﺮاي ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻓﺸﺎر در. اﮐﺜﺮ. ﻣﻮاﻗﻊ. ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه. اﺳﺖ. درﺣﺎﻟﯽ. ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﻔﺠﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ روي ﺳﻄﻮح ﺳﺎده. ﺗﺮ ﺑﻮده و. ﺑﺤﺚ اﻧﻌﮑﺎس و ﺗﺪاﺧﻞ اﻣﻮاج ﻣﻄﺮح. ﯿﻧ. ﺴﺖ . ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ.

روش استخراج سنگ آهن - آهن مجد فراز

12 آگوست 2017 . چهار مرحله اصلی استخراج به شرح زیر می باشد: الف) حفاری: اولین مرحله استخراج، حفاری سنگ بكر با دریل واگن های به قطر تقریبی 10تا 25 سانتیمتر و عمق 6 تا 20 متر می باشد. ب) انفجار: پس از مرحله حفاری، جهت خردایش سنگ به ابعاد مناسب برای بارگیری نیاز به انفجار سنگ بكر می باشد. با توجه به خشك و آبدار.

چرخه سوخت هسته ای: از استخراج اورانيوم تا توليد . - BBCPersian

1 مارس 2006 . اورانيوم که ماده خام اصلی مورد نياز برای توليد انرژی در برنامه های صلح آميز يا نظامی هسته ای است، از طريق استخراج از معادن زيرزمينی يا سر باز بدست می آيد. . مقدمه: استخراج اورانيوم از معدن .. طی فرايند گداز هسته ای نوترونهای بيشتری رها ميشوند که با تغذيه واکنش زنجيره ای، انفجار شديدتری را بدنبال می آورند.

از سنگ اورانیم تا بمب اتم - هوپا

اورانیوم که ماده خام اصلی مورد نیاز برای تولید انرژی در برنامه های صلح آمیز یا نظامی هسته ای است، از طریق استخراج از معادن زیرزمینی یا سر باز بدست می آید. اگر چه این عنصر بطور طبیعی در . طی فرایند گداز هسته ای نوترونهای بیشتری رها میشوند که با تغذیه واکنش زنجیره ای، انفجار شدیدتری را بدنبال می آورند. اینگونه بمبهای اتمی.

ایران بدنبال انفجار در خط لوله نفت بحرین؛ اتهامات منامه فرافکنی است .

11 دسامبر 2017 . ایران، اتهام بحرین مبنی بر دست داشتن تهران در انفجاری که در اصلی ترین خط لوله نفت این کشور روی داد را رد کرد و آن را «فرافکنی» و اتهام زنی «کودکانه» خواند. بخش اعظم نفت بحرین از میدان نفتی ابوسعفه، مشترک با عربستان سعودی، استخراج و از طریق خط لوله نفتی ۵۵ کیلومتری با ظرفیت انتقال ۲۳۰ هزار بشکه.

ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮى اﻣﻮاج اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﯿﮏ اﺳﺘﺨﺮاج ﻟﯿﭙﯿﺪ از رﯾﺰ

ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻي اﻧﺮژي ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي روﻏﻦ از ﺣﻼل ﺗﻮﺳﻂ. ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻘﻄﯿﺮ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻄﺮ آﺗﺶ ﺳﻮزي و اﻧﻔﺠﺎر در اﺛﺮ. اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻼل ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل و اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺴﺖ. ﻣﺤﯿﻄﯽ، روش اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ ﺣﻼل ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮﯾﻦ. روﺷﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در دﺳﺘﺮس ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ[3 ،1]. ﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎي ﻏﯿﺮﻗﻄﺒﯽ (ﻟﯿﭙﯿﺪ ﻫﺎى ﺧﻨﺜﯽ) از ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎى آﺑﮕﺮﯾﺰ. ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻼل ﻫﺎى ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻏﯿﺮ ﻗﻄﺒﻰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ. ﻫﮕﺰان، اﺗﯿﻞ اﺳﺘﺮ، ﮐﻠﺮوﻓﺮم و ﺑﻨﺰن ﻗﺎﺑﻞ.

مقدمه ای بر داده کاوی

رﺷﺪ اﻧﻔﺠﺎري در داده. ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه، ﻧﻴﺎز ﻣﺒﺮم وﺟﻮد ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و اﺑﺰارﻫﺎي. ﺧﻮدﻛﺎري. را اﻳﺠﺎد ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻳﺎري رﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﺣﺠﻢ زﻳﺎد داده را ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ. ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪ. : داده ﻛﺎوي . ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮاج داﻧﺶ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ، درﺳﺖ، و ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻔﻴﺪ از داده اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻳﮕﺮ اﻳﻨﺴﺖ . ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ، زﻳﺮا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻌﺪن ﻛﺎري ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﻃﻼ از ﺻﺨﺮه و ﻣﺎﺳﻪ را.

چگونه برای استخراج آهن از سیلیس موثر

به طور کلی سه طریق اساسی برای استخراج مس و سیلیس حاصل از سنگ شکن آهن از مس مذاب. بیشتر+. استخراج شن و ماسه سیلیس hubnet. روش شن و ماسه سیلیس برای حذف آهن by marry سنگ شکن جو، استخراج از معادن چگونه سنگ معدن مس. بیشتر+ . بهینهسازی استخراج عمرانی به انفجار چگونه معادن آهن فرآیندهای. از اینرو ، امروزه. بیشتر+.

What does Explosion Proof mean? - Explosion Proof and Industrial .

Third Party Certified. UL, CSA, and ATEX Third-Party Certified At Specific Systems, we take your safety seriously. That's why we go through the painstaking process of third-party certifications on our systems. If you aren't seeing these logos from your HVAC vendor, are you certain that the system you are buying is safe?

فرآیند های هسته ای و بمب اتمی - Aviny

اورانیوم که ماده خام اصلی مورد نیاز برای تولید انرژی در برنامه های صلح آمیز یا نظامی هسته ای است، از طریق استخراج از معادن زیرزمینی یا سر باز بدست می آید. اگر چه این عنصر بطور طبیعی در .. طی فرایند گداز هسته ای نوترونهای بیشتری رها میشوند که با تغذیه واکنش زنجیره ای، انفجار شدیدتری را بدنبال می آورند. اینگونه بمبهای اتمی.

ﻫﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﭘﺎﻳﻪ اﻛﺘﺸﺎف، واژه اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮآوري ﻣﻮاد ﻣﻌﺪ

ﻫﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﭘﺎﻳﻪ. اﻛﺘﺸﺎف،. اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮآوري ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ. 3. ﻓﺮآﻳﻨﺪ. ﺑﻲ. دررو. (. ﺗﻬﻮﻳﻪ. ) adiabatic process. ﺗﻮﻧﻞ ﺑﺎزﻛﻨﻨﺪه. (. ﻣﻌﺎدن زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ. ) adit. ﻃﺒﻘﻪ. (. ﻣﻌﺎدن زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ. ) adit level. ﻣﺎده ﺷﻴﻤ. ﻴﺎﻳﻲ ﻛﻤﻜﻲ .. اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺎﻟﺸﻲ. (. آﺗﺸﺒﺎري. ) cushion blasting. ﺑﺮش. (. آﺗﺸﺒﺎري. ) cut. ﻛﻨﺪ. و ﭘﻮش. (. ﺣﻔﺮ ﭼﺎه و ﺗﻮﻧﻞ. ) cut and cover. روش اﺳﺘﺨﺮاج ﻛ. ﻨﺪ و آﻛﻨﺪ. (. ﻣﻌﺎدن زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ. ) cut and fill stoping.

محورهای کنفرانس - کنفرانس ملی مهندسی مواد ، متالورژی و معدن ایران

محورهای معدن و صنایع معدنی. محورهای متالورژی و مواد. ژئو مکانیک معدن. ریخت گری و انجماد. استخراج و بهره برداری از معادن. مهندسی سطح. خواص سنجی و فرآوری مواد معدنی. شکل دهی مواد. شناسایی پی جویی و اکتشاف مواد معدنی. متالورژی فیزیکی و علم مواد. چالزنی و انفجار در معادن و روش‌های انفجار. مواد مهندسی. محیط زیست بهداشت و ایمنی در معادن.

فرایند استخراج انفجار,

کاربرد روش حداقل‌سازی تولید انتروپی در کارسختی قطعات جوشکاری شده

اﻧﺘﺮوﭘﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه از اﺧﺘﻼف ﺑﺎزده اﻧﺮژي و ﺑﺎزده اﮔﺰرژي ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﻮﺷﮑﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ. ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف . ﻃﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺿﻤﻦ. ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻋﺪدي ﻓﺮآﯾﻨﺪ. اﻧﻔﺠﺎري، ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺘﻨﺎب از ﺷﮑﺴﺖ در. ﻗﻄﻌﻪ، ﻗﻠﻪ. (. ﭘﯿﮏ. ) ﻣﻮج اﻧﻔﺠﺎري ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از. 150. . ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 2[. ]. ﻣﺎﺳﯿﻨﯽ و ﻫﻤﮑﺎران در. ﺳﺎل. 2008. ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻨﺶ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ... اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﺳـﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎد. ﻟـﻪ. ﮐﺮﻧﺶ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ اﯾﺠﺎد.

Pre:سنگ شکن سنگ شکن برای فروش تجهیزات
Next:pusat سنگ شکن مخروطی penjualan زیمبابوه