چرخه عمر هزینه در کارخانه سیمان

مقاله اهمیت تعیین هزینه ی چرخه عمر تجهیزات - سیویلیکااصول تعیین هزینه چرخه عمر و مدل های هزینه چرخه عمر بیان شده و در بررسی انجام شده هم قسمت آسیاب (آسیاب مواد و آسیاب سیمان )در شرکت سیمان شرق مورد مطالعه قرار گرفته است و هزینه های خرید ، نصب راه اندازی و آموزش ، هزینه ی نیروی انسانی (حقوق و دستمزد)، هزینه انرژی الکتریکی و قطعات مکانیکی و برقی مصرفی قسمت محاسبه و سهم هر.چرخه عمر هزینه در کارخانه سیمان,اثر چرخه عمر بر هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام شرکت‌های پذیرفته شده .هزینه سرمایه یکی از فاکتورهای مهم در تصمیمات مدیریتی و مالی شرکت‌ها می‌باشد که انتظار می‌رود تحت تأثیر مرحله‌ای از چرخه عمر که شرکت در آن می‌باشد قرار گیرد. این پژوهش با هدف آشکار نمودن رابطه مراحل رشد، بلوغ و افول از چرخه‌های عمر شرکت با هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام انجام شده است. در این راستا سه فرضیه تدوین و نمونه ای.

24 نظرات

چرخه عمر شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر مراحل چرخهی عمر شرکت بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. در این تحقیق به منظور تعیین مراحل چرخه عمر شرکت از مدل دیکینسن2011 ) و برای محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام از مدل گوردون استفاده شده است. در این پژوهش نخست نمونه )آماری با استفاده از.

پایان نامه حسابداری جدید - دانشگاه خوارزمی - دانشکده علوم مالی

18 دسامبر 2017 . 59, ع‍ال‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا, ب‍ررس‍ی‌ ب‍رت‍ری‌ روش‌ ال‍گ‍وه‍ای‌ ج‍ری‍ان‌ ن‍ق‍دی‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ روش‌ آن‍ت‍ون‍ی‌ و رام‍ش‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍ع‍ی‍اری‌ ب‍رای‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ چ‍رخ‍ه‌ ع‍م‍ر ش‍رک‍ت‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌, 1391, چکیده. 60, ب‍ن‍ائ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌, ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط م‍ی‍ان‌ ش‍ف‍اف‍ی‍ت‌ س‍ود، ه‍زی‍ن‍ه‌ س‍رم‍ای‍ه‌، ن‍ق‍دش‍ون‍دگ‍ی‌ س‍ه‍ام‌ و ارزش‌ ش‍رک‍ت‌, 1390, چکیده. 61, م‍ل‍ک‌ م‍ح‍م‍دی‌، ه‍ادی‌, ب‍ررس‍ی‌.

ﺑﺮآورد ﻃﻮل ﻋﻤﺮ اﻗﺘﺼﺎدي اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎي درون ﺷﻬﺮي - سامانه حمل و نقل عمومی شهر تهران

اﻣﺮوزه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻨﺎوري ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻ. ي ﺧﺮﯾﺪ اﺗﻮﺑﻮس و ﺗﺠﻬﯿﺰات. ﺟﺪﯾﺪ، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ. ﯾﮏ. اﺗﻮﺑﻮس ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻮ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ در اﻣﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺎو. ﮔﺎن اﺳﺖ؛ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ و. اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺻﺤﯿﺢ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ، ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎرﮐﺮد اﺗﻮﺑﻮس و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﺮ. دﺳﺘﮕﺎه و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﮐﺎﻫﺸﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪو اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ. ،. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر.

ششمین کنفرانس ملی نت - انجمن نگهداری و تعمیرات ایران

نگهـداری وتـعـمـیرات براساس وضعیت در کارخانجات سیمان. ابراهیم قائدی ،مهدی صابری. A-10-246-1 . اهمیت تعیین هزینه ی چرخه عمر تجهیزات؛ مطالعه موردی، شرکت سیمان شرق. محمد بهرو،مصطفی مصطفوی. A-10-257-1 .. هوشمند عیوب مکانیکی، مطالعه موردی تعیین عمر باقیمانده یاتاقان چیلر. سعید رمضانی،مصطفی یوسفی طزرجان. مهدی مغان.

مقاله اهمیت تعیین هزینه ی چرخه عمر تجهیزات - سیویلیکا

اصول تعیین هزینه چرخه عمر و مدل های هزینه چرخه عمر بیان شده و در بررسی انجام شده هم قسمت آسیاب (آسیاب مواد و آسیاب سیمان )در شرکت سیمان شرق مورد مطالعه قرار گرفته است و هزینه های خرید ، نصب راه اندازی و آموزش ، هزینه ی نیروی انسانی (حقوق و دستمزد)، هزینه انرژی الکتریکی و قطعات مکانیکی و برقی مصرفی قسمت محاسبه و سهم هر.

چرخه عمر هزینه در کارخانه سیمان,

ﻋﻤﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾ - دانشگاه جامع امام حسین

ﺷﻤﺎره. 34. -. زﻣﺴﺘﺎن. 1390. ﺑﻬﯿﻨﻪ. ﺳﺎزي. زﻣﺎن. ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ. و. ﺗﻌﻮﯾﺾ. ﺗﺠﻬﯿﺰات. ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده. از. ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﭼﺮﺧﻪ. ﻋﻤﺮ. (. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻣﻮردي. : ﻧﺎوﮔﺎن. اﺗﻮﺑﻮس. راﻧﯽ. ﺷﺮﮐﺖ. ﺟﻮان. ﺳﯿﺮ. اﯾﺜﺎر. ) ﻣﺼﻄﻔﯽ. ﯾﻮﺳﻔﯽ. 1،. ﺳﻌﯿﺪ. رﻣﻀﺎﻧﯽ. *2. ،. ﻣﺤﺴﻦ. ﻃﺎﻫﺮي. 3،. ﻋﺒﺎس. ﺷﺮﯾﻔﯽ. 4. ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ. )ع(. ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘ. ﺎﻟﻪ. : 20. 9/. /. 1390. ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ. 9: /. 11. /. 1390. ﭼﮑﯿﺪه. ﯾﮑﯽ.

چرخه عمر هزینه در کارخانه سیمان,

ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻤﺎن ﻓﺎرس

ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻤﺎن ﻓﺎرس. ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل. ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و. اﻧﺒﺎرش. ﺷﺮاﻳﻂ. PM. ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه. ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﺤﺼﻮل. ﺳﻴﻤﺎن. ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ. ﺗﻴﭗ. 325-1. در ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺸﻚ و ﻋﺎري. از رﻃﻮﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد. آﻳﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮد ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن. ﺳﻴﻤﺎن در ﻛﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره. اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ﻣﻠﻲ اﻳﺮان. ISIRI 2761. ﻛﺎرﺑﺮد: ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﻋﻤﻮﻣﻲ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ. ﺳﻴﻤﺎن ﻛﻴﺴﻪ اي. ﻧﺰد ﻣﺸﺘﺮي. 3: ﻣﺎه. ﺳﻴﻤﺎن ﻓﻠﻪ اي. ﻧﺰد ﻣﺸﺘﺮي. 1: ﻣﺎه.

اثر چرخه عمر بر هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام شرکت‌های پذیرفته شده .

هزینه سرمایه یکی از فاکتورهای مهم در تصمیمات مدیریتی و مالی شرکت‌ها می‌باشد که انتظار می‌رود تحت تأثیر مرحله‌ای از چرخه عمر که شرکت در آن می‌باشد قرار گیرد. این پژوهش با هدف آشکار نمودن رابطه مراحل رشد، بلوغ و افول از چرخه‌های عمر شرکت با هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام انجام شده است. در این راستا سه فرضیه تدوین و نمونه ای.

) سهامی عام ( شرکت سیمان قاین صورتهای مالی 1396 شهریور ماه 31 دوره .

17 ا کتبر 2017 . صورت سود وزيان جامع ارائه نشده است . يادداشتهاي توضيحي، بخش جدايي ناپذير صورتهاي مالي است . 3. يادداشت. شرکت سیمان قاین. ) سهامی عام. (. صورت سود و .. کیفیت. بازدهی. آنها. میگردد،. بعنوان. مخ. ارج. سرمایه. ای. محسوب. و. طی. عمر. مفید. باقیمانده. دارائیهای. مربوط. مستهلک. میشود . هزینه. های. نگهداری. و. تعمیرات.

تحليل بنيادي - بورس اوراق بهادار تهران

ﻋﻤﺮ ﺻﻨﻌﺖ. ﺑﺴﯿﺎري از ﺗﺤﻠﯿﻞ. ﮔﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺣﺪاﻗﻞ. 3. ﻣﺮﺣﻠﻪ را دارا ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ. : ﻣﺮﺣﻠﮥ رﺷﺪ،. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ. و. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ . ﻣﻔﻬﻮم ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮاي ﺻﻨﺎﯾﻊ. ﺑﻪ. ﺧﻄﻮط ﻣﺤﺼﻮل داﺧﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻃﻼق ﻣﯽ .. ﺳﯿﻤﺎن در ﺳﺎل. 1370. و. 1380. د. ر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻣﺒﻨﺎ ﯾﻌﻨﯽ. 1369. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ. ﺗﺎ ﺳﺎل. 1382. اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔﺬاران ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش و رﺷﺪ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ.

ضوابط طراحي واجراي روسازي بتن غلطكي

تراكم. با. غلتکهاي. ویبراتوري. معمولي. •. و. تفاوت. عمده. آن. با. بتن. غلتکي. مصرفي. در. سدسازي. : ➢. مقاومت. باالتر. ➢. مصرف. سيمان. بيشتر. ➢. حداكثر. سنگدانه. هاي . استفاده. از. بتن. غلتکي. به. دليل. : •. ➢. هزینه. كم. ) ساخت. اوليه. و. نيز. دوره. عمر. (. ➢. آماده. سازي. سریع. تر. ➢. ساخت. سریع. ) امکان. انجام. عمليات. در. حجم. باال. (. ➢.

چرخــــه عمر فـــــولاد - فولاد ساب کاران

چرخــــه عمر فـــــولاد. فولاد، قابل بازیافت ترین ماده صنعتی در جهان است و بی آنکه خواص خود را از دست بدهد، می تواند بارها و بارها بازیافت شود. عمر مفید محصولات فولادی به دلیل برخورداری از دوام و پایداری بسیار طولانی است . قراضه فولاد از بازار فروش قراضه تهیه و به عنوان مواد اولیه در تمامی کارخانجات فولاد سازی SSAB استفاده می شود.

مزایای استفاده از فلای اش | شرکت تجهیزات بتن خاورمیانه

این ماده جهت افزایش دوام و مقاومت فشاری بتن بکار رفته و منجر به کاهش نفوذپذیری بتن در مقابل حمله کلریدها و سولفاتها و در نهایت افرایش چشمگیر عمر مفید سازه میشود. بدلیل استفاده از این ماده در بتن، ثبات کیفیت این ماده در دوره های زمانی متناوب حیاتی است. ثبات کيفيت فلای اش کاملا بستگی به مواد اوليه مصرفی سوخت کوره و.

دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی

فراخوان ارسال مقاله دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی انجمن بتن ایران -مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی.

کارخانه سیمان باقران خراسان جنوبی مجهز به گاز طبیعی شد - اقتصاد نیوز

10 مارس 2018 . فرماندار درمیان در آیین افتتاح این طرح گفت: کارخانه سیمان باقران فروردین ماه امسال با حضور ریاست جمهوری در شهرستان درمیان به بهره‌برداری رسید که زمینه اشتغال 300 نفر به صورت مستقیم و سه هزار نفر به صورت غیرمستقیم فراهم شد. محمد بشیری زاده افزود: باید بازارچه میل 73 شهرستان برای صادرات آسان و کم هزینه.

اصل مقاله - تصمیم گیری و تحقیق در عملیات

با در نظر گرفتن روند رو به رشد مصرف و تقاضای سیمان در کشور، احداث کارخانه های سیمان متناسب با. توسعه بازار ضروری . همکاران، ۲۰۱۳). همچنین به عنوان یک کالای صنعتی با بیش از صد سال عمر، از جمله ضروری ترین .. 1- نزدیکی ودسترسی به مواد اولیه و هزینه حمل و نقل: در تعیین محل کارخانه برای دوری یا نزدیکی. به محل مواد اولیه از.

دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی - ResearchGate

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی. 1. مقایسه. رفتار. روسازی. های. بتنی. و. آسفالتی. با تاکید بر پارامتر. های چرخه عمر و مالحظات. زیست. محیطی. حسین. نادرپور. 1، .. سیمان،. همراه. با. گران. شدن. قیر. این. فرصت. را. بوجود. آورده. است. تا. بتوان. بتن. را. جایگزین. آسفالت. نمود. [3] . در. شکل. 1. به. ارزیابی. و. مقایسه. ی. رویه. بتنی.

مبدل های حرارتی PHE

مبدلهای حرارتی صفحه ای. شریک محلی شما – با منابع جهانی. فعالیت های تجاری آلفا لاوال در راحت تر ساختن عملیات مشتریان متمرکز می باشد. ما برای شما تکنولوژی و راه حل هایی میسر کرده ایم که به شما کمک خواهد کرد تا فرآیند تولید خود را بهینه سازی کرده و همچنین تولیدات خود را سال های متوالی در حال اجرا نگاه دارید. هزینه چرخه عمر پایین.

دانلود مقالات علمی ارزیابی چرخه عمر یا چرخه حیات: 935 مقاله isi .

دانلود مقالات isi انگلیسی درباره ارزیابی چرخه عمر یا چرخه حیات با ترجمه فارسی - مقالات الزویر ساینس دایرکت Science Direct. . 4 فاز بلوغ: محصول به بالاترین چرخه تقاضای خود خواهد رسید و هزینه بیشتر برای تبلیغات هیچ تأثیری (تأثیر کمی) بر افزایش تقاضا نخواهد داشت. 5-فاز افول/ثبات: اینجا نقطه‌ای است که محصول به.

سیمان تهران در آمد هر سهم خود را با افزایش اعلام کرد - اخبار پولی مالی

6 آوريل 2016 . شرکت دلایل این تغییرات را افزایش 10 درصد نرخ فروش در بودجه سال 95 نسبت به آخرین نرخ مصوب تعیین شده از سوی هیات مدیره شرکت، افزایش مقدار 560 هزار تن تولید انواع محصولات سیمان نسبت به سال قبل در دوره آتی اعلام کرد و افزود؛ با توجه به افزایش 18 درصدی هزینه های پرسنلی نسبت به سال قبل و پیش.

993 K - پژوهشنامه بازرگانی

توليد سيمان كشور در سال 1380 )با توليد 26 ميليون تن سيمان( به 43 كارخانه تا ابتداي. سال 1385 )با ظرفيت ... چرخه هاي اقتصادي مربوط به بازار اين بخش است، بازار مصرف سيمان برزيل را از نظر. جغرافيايي مطالعه كرده . 1تابع هزينه ترانسلوگ اولين بار در سال 1971 توسط كريستين سن، جورگنسون و الئو. معرفي شد. اگر چه تابع.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ – اﺻﻮل و ﭼﺎرﭼﻮب ی ﺣﯿﺎت ﭼﺮﺧﻪ ارزﯾﺎ - GOVAH aap .

14040. ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان. 14040. ﭼﺎپ اول. Institute of Standards and Industrial Research of Iran. 1st. edition. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ. –. ارزﯾﺎﺑﯽ. ﭼﺮﺧﻪ. ی ﺣﯿﺎت. – .. ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻋﻤﺮان، ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ. ) ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﻧﻮژان آب. ﻧﺠﻔﯽ، ﻣﻨﺼﻮر. (. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﯿﻤﯽ. ) ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن. ﯾﺰداﻧﯽ، ژﯾﻼ. (. ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺷﯿﻤﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ. ) اداره ﮐﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن.

آﯾﻨﺪه آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺘﻦ و ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ - انجمن آموزش مهندسی ایران

ﻓﺮاﺗﺮ ازﻣﯿﺰان ﺳﯿﻤﺎن ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺣﺘﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ. ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ. ﻗ. ﺮار دارد و آن. ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺳﺎزه ﻫﺎ. اﺳﺖ ﮐﻪ. ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ . در ﮐﺸﻮر ﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ از اواﺧﺮ دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﻣﯿﻼدي ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺘﻦ ﺗﺤﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﺻﻮرت. ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ و در ﺳـﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿـﺮ. ﻏﻋﻠﯽ ر. ﻢ ﻣﺼﺮف ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﺘﻦ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﯾﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات وﯾﮋه ﺑـﺮاي ﭘـﮋوﻫﺶ در.

Pre:شفت فروشنده دارنده
Next:نصب و راه اندازی آسیاب چکشی 9fq 22